Iron Tsuba

These iron tsuba are machine cut tsuba of traditional style and design. 

mokko tsubamusashi tsubaNamako tsubasukashi tsubatake tsuba